آزمایشگاه تحقیقاتی انتقال حرارت- تجهیزات محاسباتی
تجهیزات محاسباتی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1393/8/21 | 

توانایی انجام پردازش موازی در محاسبات عددی توسط سیستم (High Performance Computing) HPC با قابلیت پشتیبانی تا محدوده ده میلیون سلول محاسباتی برای دو سیستم عامل لینوکس و ویندوز

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه آزمایشگاه تحقیقاتی انتقال حرارت:
http://www.iust.ac.ir/rln/find-3.122.85.fa.html
برگشت به اصل مطلب