آزمایشگاه تحقیقاتی خستگی و شکست- معرفی و مشخصات کلی
تجهیزات آزمون موجود

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1393/10/1 | 

آزمایشگاه خستگی و شکست دارای تجهیزات آزمون ذیل می‏باشد:

  • دستگاه تست کشش
  • دستگاه تست خستگی
  • دستگاه تست خزش
  • دستگاه تست پیچش
  • دستگاه فتوالاستیسیته
نشانی مطلب در وبگاه آزمایشگاه تحقیقاتی خستگی و شکست:
http://www.iust.ac.ir/rln/find-8.360.219.fa.html
برگشت به اصل مطلب