آزمایشگاه تحقیقاتی خستگی و شکست- رساله‏های دکترا
عناوین

حذف تصاویر و رنگ‌ها

موضوع پژوهشنام دانشجوتاریخ اتمام
تحلیل فتوالاستیسیته ترکها تحت بارگذاری مود I، مود II و ترکیب آنهامهناز ذاکری1387
شکست مود ترکیبی در مواد سنگیمحمدرضا محمد علیها1388
شکست ترد در اجزای دارای ناچ U و V شکلعلیرضا ترابی1388
رفتار شکست نانوکامپوزیتهای پایه اپوکسی تقویت شده با MWCNT شاهین شادلو1390
اثرات هندسه و اندازه بر شکست مود ترکیبی مواد شبه تردجواد اکبردوست1391
بررسی تجربی شکست ترد آسفالت مخلوط شده در حالت داغ در دماهای پایینسجاد پیرمحمد1392

نشانی مطلب در وبگاه آزمایشگاه تحقیقاتی خستگی و شکست:
http://www.iust.ac.ir/rln/find-8.362.224.fa.html
برگشت به اصل مطلب